De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Zorgkode. Zorgkode streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is.

Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. Zorgkode kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website www.zorgkode.nl.

Het is mogelijk dat via de website van Zorgkode toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. Zorgkode kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Door middel van deze website wordt toegang verleend tot onder meer digitale informatie en formuleren onder andere voor het aanvragen van informatie. Bij verschillen tussen de digitale tekst hiervan en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Het is mogelijk om via de website e-mail aan Zorgkode te verzenden. Zorgkode kan echter niet garanderen dat e-mail (al of niet verzonden vanaf deze website) wordt ontvangen en/of wordt verwerkt. De Zorgkode kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet ontvangen of te laat ontvangen of het verwerken van deze informatie of e-mail.

Zorgkode behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgkode is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie (waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos worden begrepen) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Mocht u vragen of opmerkingen over deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via info@zorgkode.nl

 

© Zorgkode 2018.